Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Oznámení o zřízení vnitřního oznamovacího systému dle Směrnice Evr. parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Může se však jednat i o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností zaměstnavatele nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací. Z hlediska osobní působnosti zákona není důležité, zda oznamovatel výše zmíněnou práci v okamžiku podání oznámení stále vykonává, či ji vykonával v minulosti, nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o protiprávním jednání dozvěděl.

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat:
a) zadávání veřejných zakázek;
b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
d) bezpečnost dopravy;
e) ochrana životního prostředí;
f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
h) veřejné zdraví;
i) ochrana spotřebitele a
j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Porušením se rozumí trestný čin, přestupek i ostatní protiprávní jednání bez ohledu na jejich povahu nebo závažnost.
Oznamovatel je ve většině případů liberován, pokud se v souvislosti s oznámením dopustí nějakého protiprávního jednání.

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování oznámení je JUDr. Michaela Neumahr.
Oznámení lze podávat elektronicky na emailovou adresu michaela.neumahr@slezskabrana.cz nebo
ústně na telefonu 606 628 664, po dohodě také osobně v sídle DSO Regionu Slezská brána.