Obec

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Územní plán

  • Změna č.1 ÚP Krásná
  • Platný Územní plán Krásná

 

Návrh změny č. 1 územního plánu Krásná – návrh k veřejnému projednání

 

Soubory ke stažení:​

​Textová část​

Grafická část​

Název

 

Proces změny územního plánu obecně:

 

Proces změny územního plánu Krásná v dosavadních krocích:

7.2.2022 Návrh změny č. 1 Územního plánu Krásná – aktuální stav pořizování a projednávání (02/2022)

Obecní úřad Krásná, jako pořizovatel Změny č. 1 Územního plánu Krásná, sděluje:
Poté, co jsme v rámci projednání Návrh změny č. 1 dle § 50 stavebního zákona (tzv. společné jednání)
získali od dotčených orgánů souhlasná stanoviska, čekáme na stanovisko poslední, nicméně neméně
zásadní. Před zahájením řízení o změně územního plánu a před vyhlášením veřejného projednání
musíme získat souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, tedy Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Předpokládáme, že toto
stanovisko získáme do konce února 2022.
Pokud budeme úspěšní, proběhne veřejné projednání v druhé polovině dubna 2022. A pokud
z výsledků veřejného projednání nevyplyne potřeba podstatných úprav, mohla by být změna č. 1
vydána na konci 2. čtvrtletí roku 2022.

26.8.2021 Návrh změny č. 1 Územního plánu Krásná – aktuální stav pořizování a projednávání

22.3.2021 – Změna č.1 územního plánu Krásná – společné jednání

Pořizovatel změny č. 1 územního plánu Krásná zahájil projednávání návrhu změny č. 1 dle ustanovení § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. V rámci této fáze projednávání, která bude trvat několik následujících měsíců, mohou občané a další subjekty podávat připomínky k návrhu (podrobnosti a termíny viz veřejná vyhláška). Po ukončeném projednávání dle § 50 stavebního zákona bude následovat vyhodnocení výsledků projednání, případná úprava návrhu, posouzení krajským úřadem a veřejné projednání návrhu změny územního plánu.

18.11.2020 - Informace k probíhající Změně č.1 územního plánu Krásná

Vážení občané, informujeme Vás o stavu pořizované Změny č. 1 územního plánu Krásná. Aktuálně se stále nacházíme v její 1.etapě, a to konkrétně ve fázi prověření navržených změn z hlediska možných vlivů na životní prostředí. Dokončení 1. etapy zpracování změny a předání dokumentace pořizovateli předpokládáme do konce roku 2020. Lze tedy předpokládat zahájení projednávání změny s dotčenými orgány v lednu 2021. Zahájení projednávání bude oficiálně oznámeno prostřednictvím úřední desky, návrh změny bude mj. zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webu obce.

1.6.2020 – Zahájení projektových prací na Změně č.1 Územního plánu Krásná

Vážení občané,

po časově náročných nutných přípravných fázích BYLY v současné době ZAHÁJENY samotné PROJEKTOVÉ PRÁCE na Změně č. 1 Územního plánu Krásná.

Jako zpracovatel bylo vybráno Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., které podalo nejvýhodnější nabídku. Smlouva o dílo byla podepsaná 29. 5. 2020. V průběhu letošního roku proběhne několik etap zpracování změny územního plánu a předpokládáme, že bude zahájeno projednávání změny v souladu s postupy dle stavebního zákona. O celém procesu pořizování Změny č. 1 Územního plánu Krásná Vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek obce.

 

Soubory ke stažení:

Název

Územní plán Krásná Natura, závěrečná zpráva:

Název
Název