Obecní úřad

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Odpadové hospodářství

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2024 stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Krásná č. 4/2021 ve výši 500,- Kč pro:

 1. fyzickou osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci,
 2. vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Příslušnou částku prosím uhraďte na bankovní účet vedený u Komerční banky, a. s. č. 27522781/0100 nejpozději do 31.8.2024. Variabilní symbol pro zadání platby je stejný jako v loňském roce, případně ho ověříte na obecním úřadě telefonicky na tel. čísle 724 164 574 nebo e-mailem zaslaným na ucetni@obec-krasna.cz.

A) SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

 • Svoz nádob 110 l – každý sudý týden ve čtvrtek
 • Svoz nádob 1100 l – 1x týdně

DO ČERNÝCH NÁDOB PATŘÍ JEN TO, CO NEJDE VYTŘÍDIT A UMÍSTIT DO ZELENÉ, MODRÉ, ŽLUTÉ A BÍLÉ NÁDOBY!!!

Z dostupných analýz a statistik vyplývá, že až 77% obsahu nádob na směsný komunální odpad tvoří složky, které se mohou vytřídit a dále využít. Naší snahou bude na základě Studie o odpadech přijmout taková opatření, abychom pomohli za Vaší podpory snížit tuto nepříznivou bilanci!

Jak vypadá taková analýza odpadu v praxi Vám velice názorně ukáže toto video:

Co do komunálního odpadu nepatří, ani v naší obci 🙁

B) SBĚRNÉ MÍSTO V AREÁLU OÚ KRÁSNÁ

Provozní doba:

 • každou středu 15:30 – 16:30
 • každou sobotu 9:00 – 10:00

Ve sběrném místě bude odebrán tento druh odpadu:

Nebezpečné odpady

Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a olejů, olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky obdobného charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.).

Zpětný odběr elektrozařízení

Pračky, myčky, televizory, počítače, lednice, sporáky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vysavače, rádia, zářivky, výbojky, tiskárny, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

Velkoobjemový odpad

Nábytek (židle, stoly, skříně, sedací soupravy, křesla), matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, dveře, WC, umyvadla, vany.

Pneumatiky

Bioodpad (přístupný non-stop)

Dřevo, tráva, seno, větve, listí, atd.

Na sběrném místě v areálu Krásná neodebíráme!

Stavební odpady (např. umakart, eternit, azbest), infekční odpady, radioaktivní odpady apod.

C) TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

a. Papír + nápojové kartóny

V obci Krásná třídíme papír a nápojové kartóny do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Z nápojových kartónů sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout!

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do komunálního odpadu! Z nápojových kartónů sem nepatří „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Recyklace papíru:

Příběh papíru:

Recyklace nápojových kartonů:

Příběh nápojového kartonu:

b. Směsné sklo

Ke třídění skla použijte zelené kontejnery. Sklo již nemusíte třídit podle barvy. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Recyklace skla:

Příběh skla:

c. Plasty

Třídíme do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.

Odpadove_hospodarstvi_plasty

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Recyklace plastů

Video - sešlápněte PET lahev před vhozením do kontejneru:

Příběh plastů:

d. Kovy

Kovy můžeme třídit do bílých nádob s nápisem “Kovové odpady“.

Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin, kde za ně dostanete peníze. Nejbližší výkupnu najdete v obci
Pražmo – firma DELKOS, s.r.o. https://mapy.cz/s/locedoheve

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

Video - recyklace kovů:

e. Bioodpady

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. V rámci naší obce je sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je zajišťován prostřednictvím velkého hnědého vanového kontejneru umístěného v areálu OÚ Krásná.

Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech. Obec zajistila v roce 2017 občanům Krásné jejich nákup. Dodávka dalších kompostérů by měla proběhnout v létě roku 2022.

Návod jak vyrábět kompost: https://www.kompostuj.cz/vime-jak/jak-vyrabet-kompost/​

f. Zpětný odběr elektro

V současnosti je možný zpětný odběr elektrozařízení dvěmi způsoby:

1) Odkládat drobné elektrozařízení do 2 červených stacionárních kontejnerů, a to díky společnosti ASEKOL. Co do kontejnerů patří?

 • veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek
  a autobaterií) např. počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika,
  telefony, ruční nářadí, domácí spotřebiče…
 • baterie a akumulátory

2) Dovést elektrozařízení na sběrné místo: více informací

g. Textil

Tento druh odpadu můžeme separovat v obci pouze na jednom místě, a to vedle obecního úřadu. Občané mají možnost odevzdat své nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologickému využití. Základní podmínkou je, že textil nesmí být odevzdaný znečištěný! 

Sesbírané věci se přirozeným způsobem vrací zpátky k lidem. Nenositelné oblečení a jiný odpadní textil, který se mechanicky recykluje nebo likviduje. 

Vyřazené šatstvo, doplňky a různé materiály, které by se daly využít pro další ruční práce, nemusíte vhazovat pouze do určených kontejnerů. Nyní jej můžete odevzdávat v areálu OÚ Krásná v době, kdy je odebírán velkoobjemový odpad. Tedy každou středu odpoledne od 15:30 do 16:30 hodin a každou sobotu dopoledne od 9 do 10 hodin. Nasbíraný textil následně převezme zástupce krásenské Chráněné dílně U Dobré naděje.

h. Oleje a jedlé tuky

Kuchyňský olej je považován za směsný odpad a v malém množství jej zle vsáknout například do kuchyňské utěrky a vyhodit do komunálního odpadu. V malém množství lze oleje a tuky i kompostovat.

Oleje a tuky nepatří do dřezu ani záchodu.

Tento druh odpadu lze shromažďovat v PET láhvích, které jsou pevné a zároveň se snadno zavírají. Úplně nevhodné jsou igelitové sáčky či papírové obaly. Při vylití takto skladovaného oleje by došlo k úniku oleje a kontaminaci okolí. PET láhve vhoďte do příslušné nádoby.  V naší obci je naleznete u obecního úřadu, na Zlatníku vedle toalet a u Cyklobaru U Kikina.

D) Dokumenty, statistiky, informace o odpadech a třídění

a. Studie „Optimalizace obecního systému nakládání s odpady v obci Krásná“

Vyhotovení této studie za dotační podpory Moravskoslezského kraje v roce 2019 bylo nezbytným krokem nového vedení obce. Jejím hlavním cílem byla komplexní analýza nakládání s odpady a optimalizace celého systému nakládání s komunálními odpady v obci Krásná.
O přijatých opatřeních a změnách v systému nakládání s odpady Vás pravidelně informujeme dostupnými informačními kanály.

b. Obecně závazné vyhlášky týkající se odpadů

c. Informace o odpadech a jejich třídění

Všem občanům, kteří třídí odpad, děkujeme!

Realizace projektu „Optimalizace obecního systému nakládání s odpady v obci Krásná“ byla podpořena prostředky Moravskoslezského kraje, a to formou účelové neinvestiční dotace.