Obecní úřad

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Odpadové hospodářství

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je dle Obecně závazné vyhlášky Obce Krásná č. 3/2019 pro rok 2020 schválen ve výši:

 1. fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu v obci: 250,-Kč/osoba,
 2. fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená k trvalému pobytu žádná fyzická osoba: 750,-Kč/stavba.

Příslušnou částku prosím uhraďte na bankovní účet vedený u Komerční banky, a. s. č. 27522781/0100 nejpozději do 31.8.2020. Variabilní symbol, pod kterým je potřeba platbu zaslat, ověříte na obecním úřadě telefonicky na tel. čísle 724 164 574 nebo e-mailem zaslaným na ucetni@obec-krasna.cz.

A) SVOZY ODPADŮ

a. Svoz komunálního odpadu

 • Svoz nádob 110 l – každý čtvrtek v lichém týdnu
 • Svoz nádob 1100 l – 1x týdně

DO ČERNÝCH NÁDOB PATŘÍ JEN TO, CO NEJDE VYTŘÍDIT A UMÍSTIT DO ZELENÉ, MODRÉ, ŽLUTÉ A BÍLÉ NÁDOBY!!!

Z dostupných analýz a statistik vyplývá, že až 77% obsahu nádob na směsný komunální odpad tvoří složky, které se mohou vytřídit a dále využít. Naší snahou bude na základě Studie o odpadech přijmout taková opatření, abychom pomohli za Vaší podpory snížit tuto nepříznivou bilanci!

Jak vypadá taková analýza odpadu v praxi Vám velice názorně ukáže toto video:

b. Svoz velkoobjemového odpadu

 • Od 11.7. nabízíme občanům, chatařům a chalupářům příjem tohoto druhu odpadu pracovníkem technické čety každý sudý týden v sobotu od 9 do 11 hodin na sběrném místě v areálu OÚ Krásná.

 • Svoz je organizován obcí min. 2x v roce v předem stanovených termínech a místech
 • Mobilní svoz objemných odpadů v r. 2020:
  • sobota 9.5.2020
  • sobota 4.7.2020
  • sobota 29.8.2020
  • sobota 17.10.2020
  • Dolní Krásná lokalita Krásenka 
  • Mohelnice lokalita hasičská zbrojnice – https://mapy.cz/s/guvavecogu
  • přesné časy budou včas uvedeny na webu obce
 • velkoobjemovým odpadem je odpad, který pro svou velikost nelze dát do klasických kontejnerů na komunální odpad například starý nábytek, koberce, lina, gauče apod.

c. Svoz nebezpečného odpadu a zpětně odebíraných elektrozařízení

 • Svoz je organizován obcí min. 2x v roce v předem stanovených termínech a místech
 • Mobilní svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení v r. 2020:
  • přesun z 25. 4. na sobotu 27. 6. 2020 (z důvodu současné krizové situace)
  • sobota 3.10.2020
  • Dolní Krásná lokalita Krásenka 
  • Mohelnice lokalita hasičská zbrojnice – https://mapy.cz/s/guvavecogu
  • přesné časy budou včas uvedeny na webu obce
 • Nebezpečné odpady z domácnosti jsou např. baterie, akumulátory, barvy a laky, ředidla, chemikálie, léky, motorový olej

B) TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

a. Papír + nápojové kartóny

V obci Krásná třídíme papír a nápojové kartóny do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.

Kontejnery jsou vyváženy svozovou firmou 18x ročně.

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Z nápojových kartónů sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout!

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do komunálního odpadu! Z nápojových kartónů sem nepatří „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Recyklace papíru:

Příběh papíru:

Recyklace nápojových kartonů:

Příběh nápojového kartonu:

b. Směsné sklo

Ke třídění skla použijte zelené kontejnery. Sklo již nemusíte třídit podle barvy. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Kontejnery na sklo jsou vyváženy s četností 6 x za rok.

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Recyklace skla:

Příběh skla:

c. Plasty

Třídíme do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.

Od příštího roku budeme mít možnost do žlutých kontejnerů vhazovat i sešlápnuté či zmačkané plechovky od nápojů. Ostatní kovy však musíte umístit do nádob k tomu určených.

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Recyklace plastů

Video - sešlápněte PET lahev před vhozením do kontejneru:

Příběh plastů:

d. Kovy

Kovy můžeme třídit do bílých nádob s nápisem “Kovové odpady”. Jak již bylo v sekci „Plasty“ uvedeno, můžete plechovky od nápojů odkládat do žlutých kontejnerů. Svozová firma na to bude připravena.

Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin, kde za ně dostanete peníze, někde formou vyhlášených svozů „železná neděle“ nebo také pomocí sběrných dvorů.

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

Video - recyklace kovů:

e. Bioodpady

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. V rámci naší obce je sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je zajišťován prostřednictvím označeného velkoobjemového kontejneru umístěného na stanovišti vedle obecního úřadu.

Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech. Obec zajistila občanům Krásné jejich nákup, v příštím roce plánujeme další vlnu jejich pořízení.

f. Zpětný odběr elektro

V současnosti je zpětný odběr elektrozařízení organizován v rámci mobilních svozů spolu s nebezpečným odpadem min. 2x v roce, viz. Svoz nebezpečného odpadu a zpětně odebíraných elektrozařízení.

Zpětný odběr baterií (tužkové, monočlánky, knoflíkové) je možný díky sběrné nádobě, která je umístěna ve vestibulu obecního úřadu. V roce 2020 plánujeme rozšířit nabídku zpětného odběru elektra zapojením obce do několika systémů, které pomohou např. odebrat nejenom nefunkční elektro, ale i starší, stále funkční zařízení. 

g. Textil

Tento druh odpadu můžeme separovat v obci pouze na jednom místě, a to vedle obecního úřadu. Občané mají možnost odevzdat své nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologickému využití. Základní podmínkou je, že textil nesmí být odevzdaný znečištěný! 

Sesbírané věci se přirozeným způsobem vrací zpátky k lidem. Nenositelné oblečení a jiný odpadní textil, který se mechanicky recykluje nebo likviduje. 

Jsme si vědomi absence těchto sběrných nádob v obci. V roce 2020 je umístíme i na další místa v obci.

Vyřazené šatstvo, doplňky a různé materiály, které by se daly využít pro další ruční práce, nemusíte vhazovat pouze do určených kontejnerů. Odevzdat je od července 2020 můžete také každý sudý týden v sobotu od 9 do 11 hodin na sběrném místě u Obecního úřadu Krásná našemu technickému pracovníkovi, u kterého si věci následně převezme zástupce krásenské Chráněné dílně U Dobré naděje.

h. Oleje a jedlé tuky

Kuchyňský olej je považován za směsný odpad a v malém množství jej zle vsáknout například do kuchyňské utěrky a vyhodit do komunálního odpadu. V malém množství lze oleje a tuky i kompostovat.

Oleje a tuky nepatří do dřezu ani záchodu.

Tento druh odpadu lze shromažďovat v PET láhvích, které jsou pevné a zároveň se snadno zavírají. Úplně nevhodné jsou igelitové sáčky či papírové obaly. Při vylití takto skladovaného oleje by došlo k úniku oleje a kontaminaci okolí.
PET láhve vhoďte do příslušné nádoby. V naší obci je naleznete u obecního úřadu, na Zlatníku vedle toalet a u bývalého obchodu na Dolní Krásné.

C) Dokumenty, statistiky, informace o odpadech a třídění

a. Studie „Optimalizace obecního systému nakládání s odpady v obci Krásná“

Vyhotovení této studie za dotační podpory Moravskoslezského kraje v roce 2019 bylo nezbytným krokem nového vedení obce. Jejím hlavním cílem byla komplexní analýza nakládání s odpady a optimalizace celého systému nakládání s komunálními odpady v obci Krásná.
O přijatých opatřeních a změnách v systému nakládání s odpady Vás budeme informovat dostupnými informačními kanály.

b. Obecně závazné vyhlášky týkající se odpadů

V této složce nebyly nalezeny žádné soubory.

c. Informace o odpadech a jejich třídění

Všem občanům, kteří třídí odpad, děkujeme!

Realizace projektu „Optimalizace obecního systému nakládání s odpady v obci Krásná“ byla podpořena prostředky Moravskoslezského kraje, a to formou účelové neinvestiční dotace.